Voorwaarden

Lees deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig voordat u deze site gebruikt.

Wat staat er in deze voorwaarden?

Deze voorwaarden vertellen u de regels voor het gebruik van onze website https://www.clearpriority.com onze site). Klik op de links hieronder om rechtstreeks naar meer informatie over elk gebied te gaan:

www.clearpriority.com is een site die wordt beheerd door ClearPriority nv (naamloze vennootschap naar Belgisch recht). (“Wij”). Wij zijn geregistreerd in België onder het KBO nummer 0897.676.897 en hebben onze maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 325, 1932 Zaventem, België. Ons hoofdhandelsadres is Leuvensesteenweg 325, 1932 Zaventem, België. Ons btw-nummer is BE 0897.676.897.

Wij zijn een naamloze vennootschap.

Om contact met ons op te nemen stuurt u een e-mail naar contac@clearpriority.com of belt u onze klantendienst op +32.2.352.91.70.

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u onze site niet gebruiken.

Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

Wij wijzigen onze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer u onze site wenst te gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.
Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.
Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal werken. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken. Wij zullen proberen u redelijkerwijs op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke bepalingen en voorwaarden, en dat zij deze naleven.

Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten uit hoofde van het contract.
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina’s van onze site voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend (behalve wanneer de inhoud door gebruikers is gegenereerd).

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

De inhoud van onze site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zij is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of bijgewerkt is.

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die gelinkte websites of van de informatie die u daarvan kunt verkrijgen.

Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • Voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van diensten aan u gelden andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, die worden uiteengezet in onze leveringsvoorwaarden, indien van toepassing.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:
  • het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, onze site; of
  • het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud die op onze site wordt weergegeven.
 • In het bijzonder zullen wij niet aansprakelijk zijn voor:
  • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • alle indirecte of gevolgschade of verlies.
Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid.
Wij garanderen niet dat onze site veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die geen eigendom van u is.

Onze site mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor de toestemming tot koppeling zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Deze gebruiksvoorwaarden, hun voorwerp en hun totstandkoming (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Belgisch recht. Wij stemmen beiden in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België.
Clearpriority is in België gedeponeerde handelsmerken van ClearPriority SA. U mag ze niet gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan onder Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken.